1. La Ónceputul domniei lui Ioiachim, fiul lui Iosia, Ómpăratul lui Iuda, a fost rostit următorul cuv‚nt din partea Domnului:
 2. ÑAşa vorbeşte Domnul: ,Stai Ón curtea Casei Domnului, şi spune acelora care vin din toate cetăţile lui Iuda să se Ónchine Ón Casa Domnului, toate cuvintele pe care-ţi poruncesc să li le spui; nu lăsa nici un cuv‚nt din ele.
 3. Poate că vor asculta, şi se vor Óntoarce fiecare de la calea lui cea rea; atunci Mă voi căi de răul, pe care mă g‚ndisem să li-l fac din pricina răutăţii faptelor lor.î
 4. ÑSă le spui: ,Aşa vorbeşte Domnul: ,Dacă nu Mă ascultaţi c‚nd vă poruncesc să urmaţi Legea Mea, pe care v-am pus-o Ónainte;
 5. dacă nu ascultaţi cuvintele robilor Mei prooroci, pe care vi-i trimit, pe care vi i-am trimis dis-de-dimineaţă, şi pe care nu i-aţi ascultat,
 6. atunci voi face Casei acesteia ca lui Silo, şi voi face din cetatea aceasta o pricină de blestem pentru toate neamurile păm‚ntului.î
 7. Preoţii, proorocii, şi tot poporul, au auzit pe Ieremia rostind aceste cuvinte Ón Casa Domnului.
 8. Şi c‚nd a isprăvit de spus Ieremia tot ce-i poruncise Domnul să spună Óntregului popor, preoţii, proorocii, şi tot poporul, au pus m‚na pe el, şi au zis: ÑTrebuie să mori negreşit!î
 9. Pentru ce proroceşti Ón Numele Domnului, şi zici: ÑCasa aceasta va ajunge ca Silo, şi cetatea aceasta va fi pustiită şi lipsită de locuitori?î Tot poporul s-a Óngrămădit Ón jurul lui Ieremia Ón Casa Domnului.
 10. C‚nd au auzit căpeteniile lui Iuda aceste lucruri, s-au suit din casa Ómpăratului la Casa Domnului, şi au şezut la intrarea porţii celei noi a Casei Domnului.
 11. Atunci preoţii şi proorocii au vorbit căpeteniilor şi Óntregului popor: ÑOmul acesta este vinovat de pedeapsa cu moartea; căci a prorocit Ómpotriva cetăţii acesteia, cum aţi auzit voi Ónşivă cu urechile voastre!î
 12. Ieremia a zis tuturor căpeteniilor şi Óntregului popor: ÑDomnul m-a trimis să prorocesc Ómpotriva Casei acesteia şi Ómpotriva cetăţii acesteia toate lucrurile pe care le-aţi auzit voi.
 13. Acum Óndreptaţi-vă căile şi faptele, ascultaţi glasul Domnului, Dumnezeului vostru, şi Domnul Se va căi de răul pe care l-a rostit Ómpotriva voastră!
 14. C‚t despre mine, iată-mă Ón m‚inile voastre; faceţi-mi ce vi se va părea că este bine şi drept!
 15. Numai să ştiţi că, dacă mă veţi omorÓ vă veţi face vinovaţi de s‚nge nevinovat, voi, cetatea aceasta şi locuitorii ei; căci Domnul m-a trimis Ón adevăr la voi să rostesc Ón auzul vostru toate aceste cuvinte!î
 16. Căpeteniile şi tot poporul au zis preoţilor şi proorocilor: ÑOmul acesta nu este vinovat de pedeapsa cu moartea; căci ne-a vorbit Ón Numele Domnului, Dumnezeului nostru!î
 17. Şi unii din bătr‚nii ţării s-au sculat, şi au zis Óntregii adunări a poporului:
 18. ÑMica din Moreşet prorocea pe vremea lui Ezechia, Ómpăratul lui Iuda, şi spunea Óntregului popor al lui Iuda: ,Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: ,Sionul va fi arat ca un ogor, Ierusalimul va ajunge un morman de pietre, şi muntele Casei Domnului o Ónălţime acoperită cu păduri.í
 19. L-a omor‚t Ónsă oare Ezechia, Ómpăratul lui Iuda, şi tot Iuda? Nu s-a temut Ezechia de Domnul? Nu s-a rugat el Domnului? Şi atunci Domnul S-a căit de răul pe care-l rostise Ómpotriva lor. Şi noi să ne Ómpovărăm sufletul cu o nelegiuire aşa de mare?î
 20. (A mai fost Ónsă un om care prorocea Ón Numele Domnului: Urie, fiul lui Şemaia, din Chiriat-Iearim. El a prorocit Ómpotriva cetăţii acesteia şi Ómpotriva ţării acesteia tocmai aceleaşi lucruri ca Ieremia.
 21. Œmpăratul Ioiachim, toţi vitejii lui, şi toate căpeteniile lui, au auzit cuvintele lui, şi Ómpăratul a căutat să-l omoare. Dar Urie, care a fost Ónştiinţat de lucrul acesta, s-a temut, a fugit, şi s-a dus Ón Egipt.
 22. Œmpăratul Ioiachim a trimis nişte oameni Ón Egipt şi anume: Pe Elnatan, fiul lui Acbor, şi pe alţii Ómpreună cu el Ón Egipt.
 23. Aceştia au scos din Egipt pe Urie şi l-au adus la Ómpăratul Ioiachim, care l-a omor‚t cu sabia, şi i-a aruncat trupul mort Ón mormintele copiilor poporului.) ñ
 24. Totuşi m‚na lui Ahicam, fiul lui Şafan, a fost cu Ieremia, şi el n-a lăsat să fie dat pe m‚na poporului ca să fie omor‚t.

Постоянная ссылка на эту страницу bibleonline.ru/bible/ron/24/26/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2018